მოგესალმებით Maxtherm.ge - ზე

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რას გულისხმობს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და როგორ ვიყენებთ
თქვენ შესახებ ინფორმაციას?
ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს თუ როგორ მიმდინარეობს
თქვენ შესახებ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება, გაზიარება
და დაცვა ჩვენ მიერ. აღნიშნული ინფორმაცია განახლებადია.
თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკას, არ განაგრძოთ ჩვენი
ვებგვერდით სარგებლობა.

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან და რა მიზნით?
როცა თქვენ სტუმრობთ ჩვენს ვებგვერდს ჩვენი სერვერი მხოლო მაშინ იწერს
ავტომატურად დეტალებს თქვენი ვიზიტის შესახებ როცა რაიმე ქმედებას
განახორციელებთ ( მაგ, თქვენს IP მისამართი, ვიზიტის დროს გამოყენებული
ინტერნეტ-ბრაუზერის ტიპი, ჩვენი ვებგვერდის ის გვერდები რომელსაც
ფაქტობრივად ესტუმრეთ, ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის თარიღი და
ხანგრძლივობა და სხვა).
დამატებით, ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს მაშინ როცა
რეგისტრირდებით ჩვენს ვებგვერდზე, რომელსაც გვიზიარებთ მაქსთერმის
ვებგვერდის მეშვეობით, მაგალითად შეგყავთ პერსონალური მონაცემები (
სახელი, გვარი, მისამართი, ელფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და
სხვა) ვებგვერდის სარეგისტრაციო გვერდზე.
მაქსთერმი გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს:
-ვებგვერდის ტექნიკური ადმინისტრირების და მისი კვლევის განვითარების
მიზნებისთვის.
- კლიენტისა და მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული
მიზნებისათვის
- ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ თქვენთვის ინფორმაციის
მისაწოდებლად
-წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრული სხვა შემთხვევებისთვის.

მაქსთერმი იცავს ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციას, რომელიც ჩვენ მიერ
პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხს ეხება.
გაცნობებთ, რომ მაქსთერმი უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური
მონაცემების დამუშავებას მხოლოდ ზემოთხსენებული მიზნების
განსახორციელებლად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობის სრული დაცვით. თქვენი პერსონალური მონაცემები შენახულ
იქნება მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების
მიზნის მისაღწევად. აღნიშნული მიზნის მიღწევის შემდეგ ისინი განადგურდება
ან შენახული იქნება თვქენი იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით.

როგორ ვაგროვებთ და ვინახავთ ინფორმაციას თქვენ შესახებ?
მაქსთერმი იყენებს შემდეგ ტექნოლოგიას, მზა ჩანაწერები (cookies), თეგი (შემდგომში-
თრექინგის ტექნოლოგია რომელშიც შედის Google-ს ტეგ მენეჯერი და Facebook- ის
პიქსელი).
მზა ჩანაწერების და თეგების ტექნოლოგია გვეხმარება ვმართოთ და გავაუმჯობესოთ
ვებგვერდის ეფექტურობა, გავაუმჯობესოთ და დავგეგმოთ მარკეტინგული
აქტივობები, მოვახდინოთ ვებგვერდზე ყველაზე პოპულარული სექციების
იდენტიფიცირება და სხვა.
გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მზა ჩანაწერების წესები გაწერილია იმგვარად, რომ
მონიშნული არ გაქვთ მზა ჩანაწერის ის ტიპი, რომლის გამოყენებაზე მაქსთერმს ნებას
არ რთავთ.
როცა ინახავთ თქვენ მზა ჩანაწერების წესებს, ისინი ასევე ვრცელდება მაქსთერმის
ვებგვერდზე თქვენს სამომავლო ავტორიზაციაზეც, თუმცა თუ თქვენს მიერ მოხდა
ინტერნეტ-ბრაუზერის აღდგენა/ ხელახალი ინსტალაცია, მზა ჩანაწერებისგან გაწმენდა,
შესაძლოა დაიკარგოს თქვენი მზა ჩანაწერების წესები.
ხშირ შემთხვევაში, თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერით თრექინგის
ტექნოლოგიების კონტროლი. გთხოვთ, დარწმუნდეთ რომ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერი
ასახავს თქვენ სურვილს გსურთ თუ არა, სადაც ეს შესაძლებელია, გაგაფრთხილოთ
თრექინგ ტექნოლოგიების და ან მათი მიღების შესახებ. თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერის
სპეციალურ შესაძლებლობებს და ინსტრუქციებს მათი მოხმარების შესახებ, როგორც
წესი, შეგიძლიათ გაეცნოთ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერის სახელმძღვანელოში ან
სექციაში „დახმარება“
თრექინგ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე უარის თქმამ ან მათმა დეაქტივაციამ შესაძლოა
უარყოფითი გავლენა იქონიოს მაქსთერმის ვებგვერდის მიერ შემოთავაზებული
სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და მათ გამართულ ფუნქციონირებაზე. 

ვის გადავცემთ ვებგვერდიდან თქვენზე შეგროვებულ ინფორმაციას?
ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან
ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი
კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური
მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსქტრუქციის
საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე
წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.

უსაფრთხოების რა ზომები დავნერგეთ ვებგვერდის მეშვეობით მოპოვებული თქვენი
ინფორმაციის დასაცავად?
მაქსთერმმა განახორციელა მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა გონივრული ტექნიკური და
ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომის მიღება,იმისათვის, რომ მაქსთერმის მიერ
ვებგვერდის მეშვეობით მოპოვებული თქვენი პერსონალური მონაცემები დაცული იყოს
უნებართვო წვდომისგან, გამოყენებისგან, დაკარგვისგან ან განადგურებისგან.

როგორ შეგიძლიათ თქვენ პერსონალური მონაცემებზე წვდომა ან მათი გაცნობა?
მოქმედი კანონმდებლობით ან რეგულაციებით გათვალისწინებული წესით, თქვენ
შეგიძლიათ:
-გადაამოწმოთ ვინახავთ თუ არა თქვენს პერსონალურ მონაცემებს;
-გვთხოვოთ ჩვენთან დაცული თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლის გადმოცემა; ან
- მოითხოვოთ ჩვენთან დაცული თქვენი პერსონალურ მონაცემებში უსწორობის
აღმოფხვრა, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება.

თქვენი პერსონალური მონაცემის დამუშავებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ წერილი შემდეგ მისამართზე:
infomaxtherm@gmail.com