მოგესალმებით Maxtherm.ge - ზე

ნივთის დაბრუნების და გადაცვლის პოლიტიკა

ძვირფასო მომხმარებელო, კომპანიის ვებ-გვერდის გამოყენებისას ივარაუდება,
რომ თქვენს მიერ წაკითხული, გაგებული და მიღებულია პროდუქციის
გადაცვლის/დაბრუნების წინამდებარე წესები და პირობები. წინამდებარე
წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და კომპანიას შორის დადებულ
სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას.

1. პროდუქციის შეცვლის პირობები:
1.1. პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ:
1.1.1 პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულისხმება
მექანიკური დაზიანება).
1.1.2 შეკვეთის ფორმირებისას სავაჭრო ობიექტმა დაუშვა შეცდომა, რის
შედეგადაც მომხმარებელმა მიიღო არასწორი მოდელი ან/და არასწორი
მახასიათებლების მქონე პროდუქცია.
1.1.3 თუ მომხმარებელმა გადაწყვიტა შეკვეთიდან 14 (თოთხმეტი) დღის
ვადაში შეძენილი პროდუქციის გაცვლა სხვა მსგავს მოდელში. აღნიშნულ
შემთხვევაში, მომხმარებლმა თავისი პროფილიდან შეკვეთების გვერდზე უნდა
შეავსოს გაცვლის ფორმა.
1.1.4. კომპანიის ბრალით იქნა დაზიანებული პროდუქცია.
1.2. პროდუქცია არ ექვემდებარება გაცვლას შემდეგ შემთხვევებში:
1.2.1. მიწოდებული პროდუქცია ინდივიდუალური შეკვეთით არის მიღებული.
1.2.2. მიწოდებული პროდუქცია დაზიანებულია მომხმარებლის ან ნებისმიერი
მესამე პირის მიერ.
1.2.2.1. დაზიანება გამოწვეულია არაკომპეტენტური პირის მიერ (სერვისცენტრის
ოსტატის გარეშე) განხორციელებულული სარემონტო ან/და სამონტაჟო
სამუშაოების არაკვალიფიციური შესრულებით.
1.2.2.2. შენახვის წესების დარღვევის გამო დაზიანება ან/და სხვა ნებისმიერი
მიზეზი რაც გამოიწვევს პროდუქციის დაზიანებას.
1.3. პროდუქტის შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს
გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო
ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო
ფურცელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სხვ.).

1.4.მაქსთერმი არ მიიღებს პროდუქციას და არ გადაცვლის თუ :
1.4.1. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ
პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური ან/და ვიზუალური
მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები
ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი და სხვ.) მაქსთერმი
უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ გადაცვალოს
პროდუქტი სხვა პროდუქტში.
1.5.1. მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას მაქსთერმი
უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას იმ შემთხვევაში, თუ:
• პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ
მახასიათებლებს;
• პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
1.5.2. კომპანია ახორციელებს მხოლოდ მიწოდებას. (მაშასადამე არ შედის
მომსახურებაში: პროდუქციის გადმოტვირთვა, ატანა და სხვაგვარი
მომსახურება.)
2. პროდუქციის დაბრუნების პირობები (ხელშეკრულებაზე უარის თქმა)
2.1.1 პროდუქციის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის
განმავლობაში მომხმარებელს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე
კომპანიისთვის შეტყობინების გაგზავნის გზით.
2.1.2 თუ მომხმარებელმა პროდუქციის ნაკლი მისი მფლობელობაში მიღებიდან
6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე
იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა პროდუქციის მიწოდებისას, თუ,
პროდუქციის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს
შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მაქსთერმს ეკისრება. თუ
მომხმარებელმა პროდუქციის ნაკლი მისი მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის
შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა
პროდუქციის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

2.1.3 მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ
დაეკისრება არანაირიხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის

შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების,
მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.საქონლის ფასის
შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის ვალდებულება
მომხმარებელს არ დაეკისრება, თუ კომპანიამ მას მომხმარებელთა უფლების
დაცვის შესახებ კანონით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის
უფლების შესახებ სრული ინფორმაცია არ მიაწოდა.

2.2.პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 14 (თოთხმეტი) დღის
ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ:
2.2.1 არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული აქვს
სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები
და ა.შ.
2.2.2 პროდუქცია არ იყო გამოყენებული.
2.3. პროდუქციის დაბრუნების დროს აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს
მომხმარებელმა შესყიდვის ქვითარი, ან სხვა რაიმე დოკუმენტი რომელიც
ადასტურებს გადახდას. ასევე მყიდველის(მომხმარებლის) პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობა.
2.4. პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელმა
წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოს
პროდუქტის დაბრუნების შესახებ ან თავის პროფილიდან შეკვეთების გვერდზე
შეავსოს დაბრუნების ფორმა.
2.5. იმისათვის რომ დააბრუნოს მომხმარებელმა პროდუქცია საჭიროა კომპანიას
აცნობოს დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები,
შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი
(შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა ვებ.საიტზე არსებულ
მიმოწერის ველში.
2.6. პროდუქტის დაბრუნების დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს
გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო
ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო
ფურცელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სხვ.).

2.7. მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის
შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს
მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხა.
2.7.1 შპს მაქსთერმი არ აანაზღაურებს ტრანსპორტირების ხარჯებს და არ
დაიბრუნებს პროდუქციას თუ:

2.7.1.1 შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ
დასაბრუნებელ პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური
ან/და ვიზუალური მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული
ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი და სხვ.)
კომპანია უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ
დააბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.
2.8. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით
მომხმარებელს საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
2.9. წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესით მომხმარებელს შეძენილი
პროდუქტის ღირებულებას აუნაზღაურებს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
2.10 შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:
2.10.1. არ არის დაწყებული შეკვეთის დამუშავების და პროდუქციის შიდა
გადაადგილების პროცესი.
2.10.2. არ არის დაწყებული მომხმარებელთან ტრანსპორტირების პროცესი.
2.10.3 კომპანიას უფლება აქვს არ გააუქმოს შეკვეთა, თუ არსებობს ამ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან სხვა გაუთვალისწინებელი
საფუძველი.

3. ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი
3.1.მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას მაქსთერმი
ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში,
თუ:
• პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ
მახასიათებლებს;
• პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
• პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;
• მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა კომპანიის მხრიდან;
3.2. ყველა სხვა შემთხვევაში, ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას
ანაზღაურებს მომხმარებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია თავად
უზრუნველყოს ნივთის ტრანსპორტირება ქ. თბილისში ბელიაშვილის N149.
ხოლო ბათუმში სულაბერიძის ქუჩა N8 ორშაბათიდან პარსკევის ჩათვლით
09.30 საათიდან 18:00 საათამდე; შაბათს 09.30-16.00 საათამდე.